September 2014
Katiga/Kapat 1936
WUKU
BHATARA
MINGGU KE
Ugu
Bhatara Singajalma
36
Wayang
Bhatara Sri
37
Kelawu
Bhatara Sedana
38
Dukut
Bhatara Baruna
39
Watugunung
Bhatara Anantaboga
40
MINGGU
nama hari
Sunday
Nichiyobi
Sing Chi Rek
13 Sangat Buruk
11.49%
Katiga
7
Kajeng Wage
5 Buruk
24.96%
Katiga
14
Pasah Umanis
13 Buruk
21.45%
Katiga
21
Beteng Pon
5 Sedang
41.12%
Kapat
28
Kajeng Kliwon
SENIN
nama hari
Monday
Getsuyobi
Sing Chi Ik
7 Sedang
52.12%
Katiga
1
Kajeng Pon
14 Buruk
31.65%
Katiga
8
Pasah Kliwon
6 Buruk
31.86%
Katiga
15
Beteng Paing
14 Buruk
34.91%
Katiga
22
Kajeng Wage
6 Sedang
40.69%
Kapat
29
Pasah Umanis
SELASA
nama hari
Tuesday
Kayobi
Sing Chi El
8 Sedang
39.50%
Katiga
2
Pasah Wage
15 Buruk
15.48%
Katiga
9 purnama
Beteng Umanis
7/8 Buruk
29.27%
Katiga
16
Kajeng Pon
15 Buruk
16.18%
Katiga
23 tilem
Pasah Kliwon
7 Sedang
59.06%
Kapat
30
Beteng Paing
RABU
nama hari
Wednesday
Suiyobi
Sing Chi San
9 Buruk
35.09%
Katiga
3
Beteng Kliwon
1 Buruk
30.31%
Katiga
10
Kajeng Paing
9 Buruk
36.81%
Katiga
17
Pasah Wage
1 Baik
77.41%
Kapat
24
Beteng Umanis
KAMIS
nama hari
Thursday
Mokuyobi
Sing Chi She
10 Sedang
47.36%
Katiga
4
Kajeng Umanis
2 Buruk
31.57%
Katiga
11
Pasah Pon
10 Sedang
40.39%
Katiga
18
Beteng Kliwon
2 Baik
63.71%
Kapat
25
Kajeng Paing
JUMAT
nama hari
Friday
Kin'yobi
Sing Chi U
11 Sedang
48.96%
Katiga
5
Pasah Paing
3 Buruk
37.02%
Katiga
12
Beteng Wage
11 Sedang
38.37%
Katiga
19
Kajeng Umanis
3 Sangat Baik
87.80%
Kapat
26
Pasah Pon
SABTU
nama hari
Saturday
Doyobi
Sing Chi Lioek
12 Sangat Buruk
8.24%
Katiga
6
Beteng Pon
4 Buruk
30.06%
Katiga
13
Kajeng Kliwon
12 Buruk
21.96%
Katiga
20
Pasah Paing
4 Sedang
37.36%
Kapat
27
Beteng Wage
INGKEL
Sato Mina Manuk Taru Buku